NAPRAWY SERWISOWE

Gwarancyjne i pogwarancyjne dystrybuowanych produktów.

Serwis Polsound

Podstawą do złożenia zgłoszenia reklamacyjnego jest dowód zakupu lub czytelna jego kopia wraz z wypełnionym dokumentem zgłoszenia urządzenia do naprawy.

Reklamację zgłosić można osobiście w miejscu zakupu lub poprzez bezpośrednią wysyłkę na adres serwisu:

Serwis Polsound Sp. z o.o.
ul. Graniczna 17,
05-092 Łomianki
Pon-Pt: 10:00 – 17:00
Tel. 22 204 11 50

W przypadku wysyłki urządzenia bezpośrednio do siedziby serwisu, prosimy o zawarcie poniższych informacji:

 • Telefon kontaktowy i adres e-mail,
 • Adres zwrotny do wysyłki,
 • Dane do faktury (dot. napraw pogwarancyjnych)

Koszt przesyłki do serwisu pokrywa nadawca.

Kontakt do serwisu:

tel.: 22 2041 150
e-mail: serwis@polsound.pl

WARUNKI GWARANCJI

Warunki dodatkowej ochrony gwarancyjnej Polsound Sp. z o.o.
 • Gwarantem jest firma POLSOUND sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), mieszczącą się przy ul. Brukowej 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000121965, o kapitale zakładowym: 1.700.000 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5260307175, zwana w dalszej części Gwarantem.
 • Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (wszystkie rodzaje słuchawek), 24 miesięcy (w zależności od urządzenia), który to okres będzie wskazany na dokumencie zakupu urządzenia.
 • Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu (Faktura VAT lub paragon). Ujawnione w okresie gwarancji wady, podlegające warunkom gwarancji, będą usunięte bezpłatnie przez Serwis Gwaranta.
 • Gwarant odpowiada za zgłaszane wady przed Nabywcą wyłącznie za te, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 • Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania, nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu, nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady,
  • uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta zasilania, zasilaczy, materiałów lub elementów do montażu, uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
  • wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu uszkodzeń wynikających w normalnego zużycia sprzętu oraz części i materiałów eksploatacyjnych jak: potencjometry, akumulatory, nausznice, gąbki, kable USB, itp. uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwej obsługi, braku, właściwej regulacji, niewłaściwej eksploatacji lub przekroczenia parametrów technicznych sprzętu.
 • Naprawy gwarancyjne powinny być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis Gwaranta. W przypadku konieczności dokonania naprawy należy przekazać sprzęt z wymaganymi dokumentami do autoryzowanego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu Gwaranta.
 • Kopia dowodu zakupu jest jedynym właściwym dokumentem do bezpłatnego dokonania naprawy gwarancyjnej. Do wysyłanego do naprawy gwarancyjnej urządzenia należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży (wszystkie strony dokumentu sprzedaży, zawierające oznaczenia urządzenia). W uzasadnionych przypadkach Gwarant rezerwuje sobie prawo wglądu do oryginału dokumentu sprzedaży.
 • W okresie gwarancyjnym nastąpi bezpłatna naprawa lub wymiana części według decyzji autoryzowanego Serwisu danego Producenta, przy czym wszelkie koszty związane z naprawą ponosi Gwarant.
 • Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu za uprzednim poinformowaniem Nabywcy o wydłużeniu czasu naprawy. W przypadku przesyłek kurierskich sprzętu do serwisu w ramach gwarancji wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Nabywca.
 • Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej – obowiązki Nabywcy:
  • Nabywca powinien sprawdzić przed wysyłką/przekazaniem osobiście do serwisu uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia na formularzu zgłoszeniowym. Opis wraz z uszkodzonym sprzętem i kopią dowodu zakupu dostarczyć do serwisu Gwaranta (Serwis Polsound, ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki), prosimy nie wysyłać oryginałów dokumentacji, gdyż nie zwracamy dokumentów przesłanych do Serwisu.
 • Sprzęt należy dostarczyć kompletny w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe).
 • Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne (urządzenia, na których nie został zamieszczony numer seryjny powinny być dostarczone do Serwisu w oryginalnym opakowaniu, na którym takowy numer widnieje). Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w dokumencie zakupu lub na opakowaniu, na którym widnieje numer seryjny wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.
 • Po zrealizowaniu reklamacji sprzęt należy odebrać w miejscu składania reklamacji, bądź jeśli reklamacja jest składana wysyłkowo Serwis odeśle sprzęt na adres z dowodu zakupu na własny koszt firmą kurierską.
 • Nabywca otrzyma dokument Potwierdzenie Odbioru Towaru z Naprawy Gwarancyjnej, który jednocześnie będzie podstawą do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy oraz ewentualnej wymiany sprzętu na nowy.
 • Warunki gwarancji wynikające z niniejszego dokumentu mogą zostać przeniesione na firmy lub osoby trzecie, za poinformowaniem zainteresowanych stron.