NAPRAWY SERWISOWE

Gwarancyjne i pogwarancyjne dystrybuowanych produktów.

Serwis Polsound

Podstawą do złożenia zgłoszenia reklamacyjnego jest dowód zakupu lub czytelna jego kopia wraz z wypełnionym dokumentem zgłoszenia urządzenia do naprawy do pobrania POD TYM LINKIEM.

Reklamację zgłosić można osobiście w miejscu zakupu lub poprzez bezpośrednią wysyłkę na adres serwisu:

Polsound Sp. z o.o.
ul. Graniczna 17,
05-092 Łomianki
Pon-Pt: 10:00 – 17:00
Tel. 22 204 11 50

W przypadku wysyłki urządzenia bezpośrednio do siedziby serwisu, prosimy o zawarcie poniższych informacji:
– Telefon kontaktowy i adres e-mail,
– Adres zwrotny do wysyłki,
– Dane do faktury (dot. napraw pogwarancyjnych)

Koszt przesyłki do serwisu pokrywa nadawca.

Kontakt do serwisu:

 

tel.: 22 2041 150
e-mail: serwis@polsound.pl

WARUNKI GWARANCJI

Warunki dodatkowej ochrony gwarancyjnej Polsound Sp. z o.o.
 • Gwarantem jest firma POLSOUND sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), mieszczącą się przy ul. Brukowej 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000121965, o kapitale zakładowym: 1.700.000 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5260307175, zwana w dalszej części Gwarantem.
 • Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (wszystkie rodzaje słuchawek), 24 miesięcy (w zależności od urządzenia), który to okres będzie wskazany na dokumencie zakupu urządzenia.
 • Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu (Faktura VAT lub paragon). Ujawnione w okresie gwarancji wady, podlegające warunkom gwarancji, będą usunięte bezpłatnie przez Serwis Gwaranta.
 • Gwarant odpowiada za zgłaszane wady przed Nabywcą wyłącznie za te, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 • Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
  nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania, nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu, nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady,
  uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta zasilania, zasilaczy, materiałów lub elementów do montażu, uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.), wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu uszkodzeń wynikających w normalnego zużycia sprzętu oraz części i materiałów eksploatacyjnych jak: potencjometry, akumulatory, nausznice, gąbki, kable USB, itp. uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwej obsługi, braku, właściwej regulacji, niewłaściwej eksploatacji lub przekroczenia parametrów technicznych sprzętu.
 • Naprawy gwarancyjne powinny być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis Gwaranta. W przypadku konieczności dokonania naprawy należy przekazać sprzęt z wymaganymi dokumentami do autoryzowanego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu Gwaranta.
 • Kopia dowodu zakupu jest jedynym właściwym dokumentem do bezpłatnego dokonania naprawy gwarancyjnej. Do wysyłanego do naprawy gwarancyjnej urządzenia należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży (wszystkie strony dokumentu sprzedaży, zawierające oznaczenia urządzenia). W uzasadnionych przypadkach Gwarant rezerwuje sobie prawo wglądu do oryginału dokumentu sprzedaży.
 • W okresie gwarancyjnym nastąpi bezpłatna naprawa lub wymiana części według decyzji autoryzowanego Serwisu danego Producenta, przy czym wszelkie koszty związane z naprawą ponosi Gwarant.
 • Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu za uprzednim poinformowaniem Nabywcy o wydłużeniu czasu naprawy. W przypadku przesyłek kurierskich sprzętu do serwisu w ramach gwarancji wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Nabywca.
 • Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej – obowiązki Nabywcy: Nabywca powinien sprawdzić przed wysyłką/przekazaniem osobiście do serwisu uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia na formularzu zgłoszeniowym. Opis wraz z uszkodzonym sprzętem i kopią dowodu zakupu dostarczyć do serwisu Gwaranta (ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki), prosimy nie wysyłać oryginałów dokumentacji, gdyż nie zwracamy dokumentów przesłanych do Serwisu.
 • Sprzęt należy dostarczyć kompletny w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe).
 • Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne (urządzenia, na których nie został zamieszczony numer seryjny powinny być dostarczone do Serwisu w oryginalnym opakowaniu, na którym takowy numer widnieje). Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w dokumencie zakupu lub na opakowaniu, na którym widnieje numer seryjny wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.
 • Po zrealizowaniu reklamacji sprzęt należy odebrać w miejscu składania reklamacji, bądź jeśli reklamacja jest składana wysyłkowo Serwis odeśle sprzęt na adres z dowodu zakupu na własny koszt firmą kurierską.
 • Nabywca otrzyma dokument Potwierdzenie Odbioru Towaru z Naprawy Gwarancyjnej, który jednocześnie będzie podstawą do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy oraz ewentualnej wymiany sprzętu na nowy.
 • Warunki gwarancji wynikające z niniejszego dokumentu mogą zostać przeniesione na firmy lub osoby trzecie, za poinformowaniem zainteresowanych stron.